Midlertidig stenging for biltrafikk gjennom undergangen ved Fjellhamar Stasjon

Midlertidig stenging for biltrafikk gjennom undergangen ved Fjellhamar Stasjon

I forbindelse med utbyggingen av Fjellhamar Torg, har utbygger blitt pålagt å utbedre deler av infrastrukturen i området.
Dette innebærer bl.a å ruste opp Haneborgveien langs prosjektet med nytt fortau og belysning samt å bygge ny rundkjøring i krysset Haneborgveien, Fjellhamarveien og Øvre Grønliveien.
Også store deler av VA-anlegget i samme området skal skiftes.
Det skal bl.a byttes ut en ny stor vannkulvert som vil frakte vannet fra bekken under krysset og til et kum-system som er etablert nærmere tog-undergangen.

Vi har, gjennom tett dialog med både Lørenskog kommune og Statens Vegvesen, kommet frem til at det dessverre er nødvendig å stenge all gjennomkjøring av biltrafikk gjennom undergangen på Fjellhamar.
Arbeidene er anslått å ta fra uke 9 og frem til juli/august dette år.
Det vil i denne perioden kun bli kjøring til eiendommen Øvre Grønliveien 1.

All gangtrafikk gjennom undergangen, og adkomst til toget vil gå som normalt. 
Det viktigste for oss som utbygger er å lose alle de myke trafikantene gjennom området på en så trygg måte som mulig. Det er derfor laget en ny gang trasé som vil gå på baksiden av prosjektet mot jernbanen. Adkomst ved Haneborgveien 91, mellom prosjektet og Fjellhamar fotballbane. De vil her bli loset trygt forbi anleggsområdet i inngjerdede traseer og gangtunneller. 
Gang trasèn fra Øvre Grønliveien vil krysse Øvre Grønliveien (ved stengepunktet)  ved Vesleveien og gå på fremsiden av Øvre Grønliveien 1 og 1a. 

Se kart under der gangtrafikken er merket med rød stiplet linje og biltrafikken med røde piler.
Biltrafikken vil loses om Haneborg stasjon.
Haneborg allè vil være åpen for gjennomkjøring. Dog vil også denne delen av Haneborgveien på et senere tidspunkt bli stengt i en kortere periode, for å fullføre utbedringen av Haneborgveien forbi prosjektet.Alle de nye gang- og kjøreveiene vil bli godt skiltet og det vil bli satt opp byggegjerder som sikrer de myke trafikantene. 

Bussrute 872X gjennom Fjellhamar sentrum.
Bussholdeplassen øst for Fjellhamar stasjon vil i stengeperioden erstattes med en midlertidig bussholdeplass i Marcus Thranesvei vis-a-vis Fjellhamar skole.
I perioden for stenging vil hovedbussen måtte snu på Fjellhamar Stasjon og kjøre tilbake langs Marcus Thranesvei. Bussen vil stoppe ved Fjellsrud Ungdomskole hvor en minibusss vil kjøre som en «matebuss» til de øvrige holdeplassene på ruten frem og tilbake til Fjellhamar stasjon. 

Gå inn på ruter.no for mer informasjon.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.
Med dette tiltaket er vi som utbygger overbevist om at Fjellhamar sentrum vest vil bli et bedre sted å ferdes i fremtiden, både for myke og harde trafikanter.
 
Med vennlig hilsen

Silje Irene Fjellheim
Prosjektleder Fjellhamar Torg.
Skriv ut