Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest 17.11.2017.

Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest 17.11.2017.

Haneborgveien/Haneborg Alle:
Som forespeilet i siste informasjon-skriv ble Haneborgveien frem til Haneborg Alle og nedre del av Haneborg Alle åpnet for trafikk i uke 44.
Vi ser nå at flere og flere tar i bruk ny vei og at dette fungerer fint. 
Vi har oppfattet at noen syns det er en unødvendig smal vei nederst i Haneborg alle, men denne er altså bygget i hht veg-normer utarbeidet av Statens Vegvesen.
Innskrenkede veibredder i tettbebbygde strøk skal være med på å senke farten og dermed bedre sikre alle som ferdes i området. 

Åpning av undergang:
I hht forrige informasjonskriv ble det forespeilet en åpning av undergangen ila medio november.
Arbeidene på plassen er i rute til dette og vi antok å kunne åpne mandag/tirsdag uke 47.

Den 15.11.17 ble det avholdt en befaring av veiprosjektet med Statens Vegvesen, Lørenskog kommune, Fjellhamar skole, Ruter og veiprosjektets entreprenør og prosjektledelse.
Det ble på møtet ytret bekymring for sikkerheten til de myke trafikantene ved en midlertidig åpning av undergangen. 
Bekymringen er at fotgjengere vil benytte kjørebanen som "gangvei" istedenfor å bruke de allerede etablerte gangveiene.
Frem til ferdigstillelse ville Haneborgveien/Fjellhamarveien nødvendigvis blitt gjerdet inn, og evt myke trafikanter som ville brukt kjørebanen som korteste vei blitt "fanget" i kjørebanen. 

Denne situasjonen var ikke ønskelig og samtlige av de ulike etatene ønsket derfor ikke å åpne veien midlertidig før hele anlegget står ferdig.
Vi som utbygger  har alltid hatt de myke trafikantene som vår største prioritet og stiller oss også bak denne vurderingen. 
Vi har hatt en lang periode bak oss med dette veiprosjektet der vi ikke har hatt noen ulykker knyttet til myke trafikanter. Dette er vi svært takknemlige for, og takker alle som ferdes i området for å ta ekstra hensyn og overholde skilting og inngjerdede gangveier. Vi ønsker ikke å utsette de mest sårbare i trafikkbildet for en risiko i den siste fasen vi nå skal inn i.

Som tidligere forespeilet gjenstår det ca 4-5 ukers arbeid før åpning av Øvre Grønlivei, og åpning av hele anlegget anslås til ca medio desember.
Pga sesong vil ikke anlegget kunne gjøres helt ferdig mht bl.a beplanting og siste lag asfaltering, men dette vil bli utført til våren så snart forholdene tilsier det.


Øvre Grønliveien:
For å kunne gjøre de siste arbeidene i Øvre Grønliveien må adkomsten til både pendler-parkering og Vesleveien bli loset via ny rundkjøring (ikke enda åpen for allmenn trafikk) og gjennom undergangen mot Fjellhamar skole. Denne omleggingen vil mest sannsynlig skje ila neste uke/uken deretter, og det oppfordres brukere til å følge med på skilting i området.Informasjonen som gis gjennom denne kanalen er det vi p.d.d sitter på av fakta og informasjon, som vi igjen jevnlig deler med dere.
Dette er som tidligere nevnt et stort veiprosjekt, og et kanskje enda større VA-prosjekt, som har gjort det vanskelig å være forutsigbare mht frister og ferdigstillelse.
Men nå nærmer vi oss altså slutten, noe vi ser veldig frem mot.

Nytt info-skriv kommer nærmere ferdigstillelse og/eller så snart vi har ny aktuell informasjon.


Vi ønsker dere alle en fin førjulstid fremover.

Med vennlig hilsen

Silje Irene Fjellheim
Olavsgaard Eiendom AS
 
Skriv ut