Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 27.10.2017.

Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 27.10.2017.

Som dere nå kan se begynner Haneborg allè og deler av Haneborgveien å ta form. Kantstein for fortau er nå nedlagt og det er startet forberedende arbeider til asfaltering av veiene. Det vil bli lagt på 2 lag asfalt ila tidlig neste uke og Haneborg allè og Haneborgveien frem til krysset Haneborg allè vil bli åpnet for gjennomkjøring ila neste uke, uke 44.

Sperregjerder i Haneborg allè ned mot kirken og i Idunsvei vil bli fjernet ila neste uke.
Vi oppfordrer med dette til å ta i bruk Haneborg allè som normalt igjen og minimere gjennomkjøring via Idunsvei da dette er en smal og enveiskjørt vei. Dette vil også bidra til redusert trafikk i første del av Frithjof Nansensvei fra Haneborg stasjon og mot Haneborg allè.
 

Åpning av undergang:

Alt VA rør-materiell er nå lagt i bakken og den siste grøften som har stått åpen i Øvre Grønliveien vil ila denne uken lukkes. Det siste røret vi har ventet på kom i bakken for 1-2 uker siden og rørene er nå trykktestet og desinfisert, og rapporter  foreligger slik at eksisterende abonnenter kan tilkobles og grøften lukkes.
 
Neste steg er nå nedleggelse av ulike kabler; telefon-, data- og strømkabler skal i bakken i nye trasèer. Statens Vegvesen vil ikke overta ny vei dersom kabler ikke blir flyttet til nye trasèer, de godtar ikke kabler i grunnen under ny rundkjøring. 

Dessverre så har vi hatt problemer med fremdriften fra kabel-etatene for kabler som skal i grunnen ned mot rundkjøringen. Arbeidene har blitt forsinket ihht fremdriftsplanen slik at vi nå ikke vil kunne åpne undergangen som planlagt den 1.november. Det er kun eierne av kablene som kan utføre denne flyttingen så vi er avhengige av at de gjør arbeidene i hht avtale for å kunne opprettholde fremdriften.

Vi jobber nå intenst for at gjennomkjøring gjennom undergangen og opp Haneborgveien skal kunne åpne ila medio november. Dette vil bli en midlertidig trasè der to-veis trafikk vil gå på den ene siden av ny rundkjøring mens den andre delen av rundkjøringen gjøres ferdig. Bussen vil da kunne kjøre som normalt igjen.
 

Gangfelt:

For gående vil den midlertidige gangveien fra Haneborgveien, og via blå gangtunneller langs jernbanen, fortsatt være i bruk frem til åpning av undergang ila november.
For gående fra Øvre Grønliveien vil det fortsatt være passasje ned til stasjonen herfra, men denne vil nok endre trasè etterhvert som vi fullfører øvre del av rundkjøring og starter arbeidene i Øvre Grønliveien.

Gangveien vil bli gjerdet inn og fotgjengere vil bli loset gjennom via "tette" sluser i form av byggegjerder på begge sider av gangveien.
 
 

Øvre Grønliveien:

Ettersom hele veiprosjektet henger sammen er arbeidene i Øvre Grønlivei nå også blitt forsinket med 2-3 uker.

Øvre Grønliveien skal tilpasses ny rundkjøring da denne ligger høyere enn ny rundkjøring.
I tillegg skal det bygges nytt fortau fra rundkjøring som skal møte eksisterende fortau i Øvre Grønliveien og her vil det bli en tilpasning. Tidvis må fortau i nederste del av Øvre Grønliveien stenges. Se punkt over. Åpning av Øvre Grønliveien er derfor anslått til medio desember.

 
Fremdriften med kabel-etatene har vært nøye planlagt via jevnlige møter og dialog siden før sommeren. At vi nå likevel skulle møte på utfordringer med fremdriften og ytterligere forsinkelser synes vi selvfølgelig er svært uheldig og beklagelig.

Vi vil komme tilbake med med mer informasjon om ca 2 uker.

Vi ber igjen om forståelse og tålmodighet med veiprosjektet, da dette har tatt lenger tid enn først antatt. Vi oppfordrer alle til å fortsette med de hensyn dere utviser daglig for å ta best mulig vare på de myke trafikantene i denne utfordrende perioden.

Vi ser alle frem til å kunne åpne anlegget fullstendig slik at trafikken igjen kan flyte normalt på Fjellhamar.

Ønsker dere en fortsatt fin høst fremover.


Med vennlig hilsen

Silje Irene Fjellheim
Prosjektleder, Fjellhamar Torg
Skriv ut