Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 12.05.2017

Status veiprosjekt Fjellhamar sentrum vest pr 12.05.2017

Som dere alle sikkert har sett, og erfart, er veiprosjektet på Fjellhamar sentrum vest svært omfattende. Det er tidkrevende og møysommelig arbeid å grave ned nye vann- og avløpsledninger gjennom en gjennomboret grunn med mye kabler og rør, som fortsatt er i bruk.

Men når alle arbeider er ferdig vil området få et betydelig løft for alle som ferdes der.
Vi gleder oss, slik som de aller fleste som daglig bor og bruker veiene i området, til veiprosjektet ferdigstilles.

Vi vil i nær fremtid være nødt til å stenge nedre del av Haneborg allè. Se mer om dette i teksten under.

Status veiarbeider:
Vi har nå arbeidet i over to måneder med prosjektet og det går fremover i hht fremdriftsplanen.

Som nevnt over er dette arbeid som tar tid, men vi ser ukentlig fremgang med utskiftinger av kum-systemer og nedleggelse av nye rør-strekninger.
Den gamle vannkulverten er nå grav frem i dagen, og utskifting av denne starter ila neste uke.

Fjellhamar Torg har ukentlige fremdriftsmøter med Lørenskog Kommune og Statens Vegvesen for å overvåke prosessen og komme med nødvendige korrigeringer underveis. Lørenskog Kommune har i den anledning kommet frem til at de ønsker å bytte ut en gammel vannledning som går fra undergangen og opp i Øvre Grønlivei.

Dette er et nødvendig arbeid og bør utføres nå i samme moment som vi arbeider i området.
Dette arbeidet har allerede startet og vil gå parallelt med de øvrige arbeidene. Dette vil kunne ha noen fremdriftsmessige konsekvenser, men dette vil jeg komme tilbake til i neste nyhetsbrev.

Stenging av Haneborg allè:
Veiprosjektet har nå kommet så langt at det nå må føres videre i Haneborgveien retning Hanaborg.

Det skal nå graves og legges ned rør langs Haneborgveien, og krysset Haneborgveien / Haneborg allè må derfor stenges.

Pga stengingen må all trafikk, både gang- og biltrafikk,sluses gjennom Idunsvei. 
Dette er en noe uoversiktlig vei med mye parkerte biler og henting/levering i barnehagen Tre Troll.

Da vi nå må sluse også gangtrafikken gjennom Idunsvei så vi det som beste alternativ å lage en egen adskilt gangvei. 

Vi flytter derfor midlertidig de langsgående parkeringsplassene i Idunsvei og bort til den nedre delen av Haneborg allè som vil bli stengt for gjennomkjøring. 
Vi benytter da det eksisterende parkeringsarealet i Idunsvei til gangvei, og adskiller dette med byggegjerder, slik at de myke trafikantene blir fysisk skilt fra biltrafikken.Anleggsområdet vil i denne perioden utvide seg videre i Haneborgveien og frem til og med tidligere innkjøring til Coop-eiendommen.

Arbeidet med stenging av Haneborg allè starter opp kommende uke og stengningen vil vedvare til juli/august.

Vi håper og tror at beboerne og brukerne av området fortsetter å vise forståelse og tålmodighet med veiprosjektet.

Vi gjør det vi kan for å få åpnet veiene igjen så snart som  mulig. 
I mellomtiden oppfordrer vi alle som ferdes på Fjellhamar sentrum om å vise ekstra varsomhet i denne perioden.

Vi i Fjellhamar Torg ønsker dere alle en fortsatt fin forsommer fremover og håper værgudene også snart spiller litt på lag med oss.
 
Med vennlig hilsen

Silje Irene Fjellheim
Prosjektleder, Fjellhamar Torg
Skriv ut