Utbygging på Fjellhamar Torg - Hva skjer og når?

Utbygging på Fjellhamar Torg - Hva skjer og når?

Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar 

Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest. Dette skrivet er en orientering til dere som bor eller oppholder dere mye i området. Utbygger er Stasjonsgaarden AS, et 100 % eid selskap i Olavsgaard Eiendom AS. 

I prosjektet som har fått navnet Fjellhamar Torg skal det bygges 3 boligblokker med totalt 127 leiligheter. To av boligblokkene går over 5 etasjer, og en over fire etasjer. Den midterste boligblokken bygges sammen med det eksisterende bygget som tidligere huset bl.a. tannlege, frisør og trafikkskole. Det gamle bygget vil bli renovert og påbygget en ny etasje, og vil fremstå som en helhetlig del av prosjektet. Det blir parkering i to etasjer under bakken, og forretninger på bakkeplan. 

Det har vært stor interesse for leilighetene, og 107 av de 127 leilighetene er solgt pr. i dag. I prosjektet inngår også store forbedringer av områdene rundt Fjellhamar Torg. Disse arbeidene vil pågå både før og samtidig med byggingen på torget, og skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til boligene. 

Vi vil nedenfor si litt om de enkelte delene – hva som skal skje og når det skal gjennomføres. 

STASJONSPLASSEN (P-plassen foran stasjonen) 

Når Fjellhamar Torg er ferdig utbygget i 2019 skal det være totalt 86 p-plasser for reisende med tog, hhv 75 innendørs og 11 på stasjonsplassen.  P-plassene vil ha direkte gang-forbindelse opp til stasjonen. Dette er en markant forbedring av kapasiteten i forhold til de 35 p-plassene som er foran stasjonen i dag. 

I anleggsperioden vil det være 35 midlertidige p-plasser nederst i Øvre Grønlivei, i Øvre Grønlivei 2-4. Disse er under opparbeidelse, og vil være klare til bruk fra begynnelsen av januar. Så snart de midlertidige p-plassene er ferdige vil deler av plassen foran stasjonen bli anleggsområde og dermed avstengt. Informasjon vil bli skiltet både på eksisterende og ny p-plass. Det blir etablert trygge passasjer med gjerder og gangtunneler for fotgjengere fram til stasjonen så lenge det foregår anleggsarbeider på stedet.  

OPPFYLLING AV BEKKEDRAGET 

Området mellom kirken og Øvre Grønlivei er i dag et lite tilgjengelig område. I bekkedraget vil det fylles opp med masser fra tomten slik at terrenget vil bli mer tilgjengelig. Ned mot den nye rundkjøringen blir det parkmessig opparbeidet, og videre oppover legges det til rette for turgåing etc. Det vil også bli bygget ny gang- og sykkelveg igjennom området, fra kirken til Øvre Grønlivei, med kryssing av bekken.  

Før oppfyllingen i bekkedraget starter vil bekken bli flyttet midlertidig nærmere Røde Kors-huset. Der vil den ligge mens anleggsarbeidene pågår. Før ferdigstillelse skal bekken legges tilbake i tidligere trase, dog med noe forhøyet terreng. Nederste delen – mot den nye rundkjøringen – vil antakeligvis bli ferdig opparbeidet først i 2018/2019. Her vil detaljplanene bli utarbeidet i løpet av det nærmeste året. 

NY RUNDKJØRING 

Som det også framgår av reguleringsplanen (til høyre) skal det bygges ny rundkjøring som erstatning for krysset hvor Haneborgveien, Fjellhamarveien og Øvre Grønlivei møtes i dag. Her ligger det en kulvert (tunnel) under krysset, hvor det går vann- og avløpsledninger. Denne er i dårlig forfatning og må skiftes ut. Det skal derfor graves ned en ny kulvert før rundkjøringen kan bygges oppå.

Eksisterende veier vil i perioder av anleggstiden måtte stenges, og det vil da bli skiltet omkjøring. Det vil hele tiden være gangpassasje mellom stasjonen og områdene rundt. (Mer om dette på neste side.) 

BYGGEARBEIDENE PÅ SELVE FJELLHAMAR TORG 

I begynnelsen av januar starter arbeidet med å rive den tidligere Coop-butikken. Utbyggingen av Fjellhamar Torg starter med omfattende arbeider i bakken. Etter at nødvendige masser er fjernet, skal det spuntes og grunnen stabiliseres med kalk. Stålpeler peles deretter til fast fjell og etter dette stadiet vil vi begynne å reise bygget.  

Det skal i tillegg legges nye vann- og avløpsledninger, og bygges ny pumpestasjon for kloakk til erstatning for den eksisterende kommunale pumpestasjonen som trenger fornyelse. 

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV BUSSRUTE 872 

Mens det legges ny kulvert og bygges rundkjøring må kjøremønsteret til de vanlige bussene på rute 872 forandres, da disse ikke kan passere anleggsområdet. Rute 872 vil derfor bare gå på sørsiden av jernbanen. Den vil bli supplert med mindre «matebusser» i form av minibusser som vil frakte passasjerer på nordsiden av jernbanen. Dette skjer først i fase 2 (fra ca. mars 2017). Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når tiden nærmer seg. 

FASE 1 – SMÅ ENDRINGER I KJØREMØNSTER 

I første fase vil arbeidene foregå på torget og i parkdraget, og både kjørende og gående kan bruke veiene omtrent som i dag. Dette er vist på tegningen nedenfor. (De røde pilene viser hvor det kan kjøres, og de stiplete, røde linjene hvor man kan gå.) Dette vil være situasjonen fram til ca. mars 2017.FASE 2 – BÅDE KJØRE- OG GANGMØNSTERET ENDRES 

I neste fase skal det legges ny kulvert og bygges rundkjøring, og da må all bil- og gangtrafikk gjennom området stenges. Gående må gå rundt anleggsområdet, og det blir skiltet omkjøring for all biltrafikk. (De røde pilene viser hvor det kan kjøres, og de stiplete, røde linjene hvor man kan gå. De blå, stiplede linjene viser hvor de viktigste vann- og avløpsledningene skal bygges.) Dette vil være situasjonen fra ca. mars 2017 og noen måneder framover. Vi beklager de ulempene bygge- og anleggsarbeidene nødvendigvis vil måtte medføre, og håper denne informasjonen kan bidra litt til forståelsen av hvor omfattende arbeider som skal utføres. Vi oppfordrer for øvrig alle til å følge med på nettsiden for å følge status på prosjektet. Vi vil  legge ut aktuell informasjon fortløpende. Hvis du har behov for kontakt med oss, send en e-post til S.Fjellheim@olavsgaard.no eller ring vårt kontor på tlf. 63 84 77 05.

Med vennlig hilsen
Silje Irene Fjellheim
Olavsgaard Eiendom AS
Skriv ut